Centrum Kultury Błaszki

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Centrum Kultury w Błaszkach realizuje obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych przez Centrum Kultury  w Błaszkach jest Centrum Kultury w Błaszkach z siedzibą w Lubanów 27, 98-235 Błaszki, NIP 827-10-56-330, tel. 43 829 25 42.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Kultury w Błaszkach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: ckb@blaszki.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Centrum Kultury w Błaszkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Centrum Kultury w Błaszkach pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kultury w Błaszkach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Centrum Kultury w Błaszkach.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Kultury w Błaszkach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ponadto informujemy, że w Centrum Kultury w Błaszkach, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym i nie będą profilowane.

 

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - BIBLIOTEKI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1), dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pana/Pani danych osobowych (dalej „dane osobowe”) jest Centrum Kultury w Błaszkach , Lubanów 27  98-200 Błaszki NIP 827-10-56-330 tel. 43 829 47 93, email: ckb@blaszki.pl.
 2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu:
 3.  wykonywania zadań związanych z udostępnieniem i ochroną zbiorów bibliotecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz. 574 ze zm.),
 4. w celach statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.)
 5. realizacji zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

Przetwarzanie danych osobowych Czytelnika ww. celach nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO).
 2. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przez Błaszkowskie  Centrum Kultury, w tym udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 5. W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład informacja dotycząca działalności Błaszkowskiego Centrum Kultury, koniecznym będzie wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 7. Dane osobowe pracowników są przetwarzane w celu realizacji umowy o pracę, a także w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.
 8. Dane wolontariuszy oraz praktykantów przetwarzane są w celu realizacji wolontariatu oraz praktyk na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.
 9. Dane stażystów przetwarzane są w celi realizacji umowy o organizację stażu na postawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, nie przysługuje Pani/Panu prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt 2, 4, 5, 7, 9-11 jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 2, 4, 5, 7, 9-11 oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 14. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować do Administratora Danych lub Inspektora Ochrony Danych:
  1. w formie pisemnej na adres –  Lubanów 27 ;98-235 Błaszki
  2. telefonicznie pod numerem – 43 829 25 42
  3. mailowo na adres – ckb@blaszki.pl
 15. Jeśli uznaje Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 606-950-000.